Web 2.0:aa kuvataan usein ajattelutavan muutoksella, jossa ohjelmia ja sovelluksia ei ajeta tietokoneen omassa muistissa, vaan ne suoritetaan verkkopalveluissa. Internet on tämän määritelmän mukaan uusi alusta, jolla uudentyyppisten verkkopalveluiden uskotaan kehittyvän. Tämän ajattelutavan päätepisteenä ovat palvelinpohjaiset tietokoneohjelmistot, jotka korvaavat ja täydentävät tietokoneeseen asennettuja tietokoneohjelmia.

Useat Web 2.0 -palvelut ovat olleet pitkään olemassa ennen yhteisen nimittäjän käyttöönottoa. Se onkin kooste yleisesti käytössä olleita ilmaisutapoja ja tekniikoita, joiden käyttöönotto on tullut laajassa mittakaavassa mahdolliseksi suorituskykyisen tietotekniikan ja nopeiden verkkoyhteyksien kehittyessä. Kyse on yhtä lailla ajattelutavan murroksessa internetin mahdollisuuksien suhteen, kuin pelkistä teknologisista innovaatioista ja uusista käytänteistä.

Web 2.0 ei käytä ainoastaan hyödyksi internetin tarjoamaa mahdollisuutta verkottaa tietokoneita toisiinsa, se myös verkottaa tietokoneiden käyttäjät tarjoamalla uusia sosiaaliseksi mediaksi kutsuttuja työkaluja, kuten wikit, blogit, ryhmätyöohjelmistot ym. joiden yhteisenä nimittäjänä ovat yhteisöllisyys ja yhteistyö käyttäjien kesken. Palvelut ovat yleensä maksuttomia ja niiden sisältämä informaatio on vapaasti käytettävissä.

Koska laaja teknologinen kehityssuunta on saatu koottua yhden yhteisen nimittäjän alle, on tarkastelu kokonaisuutena luonut uusia palveluita jotka yhdistävä näitä entistä tehokkaammin. Tämä on edistänyt koko toimintakentän kehittymistä.

Eräs silmiinpistävimmistä piirteistä web 2.0 -verkkopalveluissa on, että mitä useampi käyttäjä käyttää palvelua, sen hyödyllisemmäksi se tulee. Tällöin tapahtuu myös siirtyminen palveluntarjoajan ohjaamasta sisällöntuotannosta käyttäjien tuottamaan sisällöntuottamiseen.

Web 2.0 ja sosiaalinen media on vuorovaikutuksessa myös työelämässä tapahtuvien muutosten kanssa. Jälkiteollisessa yhteiskunnassa ollaan siirtymässä individualimista kollaboratiiviseen työhön. Työn hierarkisesta johtamisesta ollaan siirtymässä työmuotoihin, joissa johdolla on toimintaa koordinoiva rooli. Tämä tarkoittaa, että myös yrityselämässä ollaan muuttamassa työprosesseja tukemaan yhteisöllistä tietämyksen rakentamista.

Web 2.0 -käsite on syntynyt kaupallisesta näkökulmasta. Se on iskevä ja myyvä ilmaus internetin tulevalle kehitykselle. Puhutaan merkitystaloudesta, immateriaalisista hyödyistä, kehittäjäyhteisöistä. Sen käyttökohteina nähdään yritysmaailmassa tietämyksen hallinta ja osaamisen siirto. Näitä liitännäisiä kuvataan omina 2.0 -terminologioillaan, kuten Economy 2.0, Enterprice 2.0, Media 2.0, Education 2.0, jopa Science 2.0.

Talouden näkökulmasta Web 2.0 -kuvailee seuraavia seikkoja:
  1. Design
  2. Teknologia
  3. Liiketoimintamallit

Verkkopalveluilla on laajasti myös yhteinen estetiikka. Niiden toimivuudessa painotetaan pitkälti samoja asioita, niiden visuaalinen ilme on hyvin samankaltainen. Tämä ei ole syntynyt johdetusti tai standardoituna, vaan se on syntynyt Web 2.0 -kehittäjäyhteisössä evoluutionomaisesti vahvojen ja onnistuneiden ratkaisujen levitessä yleiseen käyttöön. Toinen merkittävä piirre on palvelujen mieltäminen olemaan jatkuvassa testaustilassa (beta), jolloin niiden toimintoja kehitetään jatkuvasti ja uusia ominaisuuksia voidaan ottaa käyttöön tarvittaessa.

Millaisia määrittelyjä web 2.0:lle on löydettävissä (del.ici.us)? Tässä muutamia:

John Battelle (talking about upcoming conferences): "eTech is where the seeds of new and interesting technologies are first discovered, whilst Web 2.0 is where they take root in the soil of business."
Kingsley Idehen: "...a Point of Presence on the Web for exposing of invoking Web Services and/or Syndicating or Subscribing to XML based content."
Wirearchy: "According to the experts, Web 2.0 is on its way to the workplace soon – it's an infrastructure that's decentralized and more open than that which exists today."
Jon Udell (as quoted in a classic essay by Tim O'Reilly
clip_image001.gif
http://shots.snap.com/images/v2.11.1/t.gif
): "Don't think of the Web as a client-server system that simply delivers web pages to web servers. Think of it as a distributed services architecture, with the URL as a first generation "API" for calling those services."
The World 2 Come (talking about the Web 2.0 Conference
clip_image001.gif
http://shots.snap.com/images/v2.11.1/t.gif
in October 04): "The conference will debut with the theme of 'The Web as Platform,' exploring how the Web has developed into a robust platform for innovation across many media and devices - from mobile to television, telephone to search."
Deep Green Crystals: "The next generation of web applications will leverage the shared infrastructure of the web 1.0 companies like EBay, Paypal, Google, Amazon, and Yahoo, not just the "bare bones transit" infrastructure that was there when we started..."
Jeff Bezos: "web 2.0...is about making the Internet useful for computers."
computeruser.com: "Yesterday’s challenge of producing elegant and database-driven Web sites is being replaced by the need to create Web 2.0 'points of presence'"
Adam Rifkin: "They don't see that the power of Weblications is that "simplicity and flexibility beat optimization and power in a world where connectivity is key", as Adam Bosworth put it."
Mitch Kapor: "The web browser and the infrastructure of the World Wide Web is on the cusp of bettering its aging cousin, the desktop-based graphical user interface for common PC applications."

Avainsanat, joita edellä olevasta nousee esille:
Point of Presence; Web Services; Syndication; decentralization; open; distributed services architecture; API; The Web as Platform; innovation; media and devices; infrastructure; utility/usefulness; simplicity and flexibility; connectivity; web browser.

Web 2.0 tarjoaa työkaluja, jotka ovat ilmaisia, avoimia kehitykselle. Palvelun tarjoajan tarvitsee harvoin tuottaa sisältöjä palveluun, käyttäjät ovat ottaneet informaation tuottajan roolin. Mitä laajempi yhteisö palvelua käyttää, sen palvevampi ja kehittyvämpi se on. Vallitseva suuntaus on siirtyä palvelualustojen tuotannossa avoimiin standardeihin ja avoimiin ohjelmistoratkaisuihin, jolloin ne ovat hyvin levitettävissä ja muunneltavissa eri käyttötarkoituksiin. Verkkopalveluita voidaan siis toteuttaa hyvinkin edullisesti.

Web 2.0 -palvelut ovat jatkuvassa "beta -tilassa". Verkkopalvelun luonteeseen kuuluu jatkuva kehitys, dynaamisuus vastakohtana vanhan verkon staattisille, julkaistuille palveluille. Palvelun sisältämä tieto tallennetaan tietokantaan (SQL), josta Tim O'Reillyn mukaan on tullut uusi "Intel Inside", verkkopalveluita pyörittävä "moottori". Mitä enemmän relevanttia tietoa palvelun tietokannat sisältävät, sitä arvokkaampi se on. Palvelun merkityksellinen sisältö ei siis ole kiinteät verkkosivustot vaan sen sisältämät tieto-objektit.

Toinen keskeinen seikka on palveluiden tarjoama mahdollisuus osallistua palvelun kehittämiseen. Tämä mahdollistaa hierarkisesti alhaalta ylöspäin tapahtuvan sisällöntuotannon ohjautumisen. Massat tuottavat sisältöä, jonka verkkopalvelu automaattisesti koostaa merkitykselliseksi kokonaisuudeksi. Jotta tämä onnistuisi, täytyy palvelun olla ominaisuuksiltaan monipuolinen sallien monipuolisen ilmaisun, mutta kuitenkin käytettävyydeltään yksinkertainen, jotta se rohkaisisi käyttäjiä tuottamaan sisältöä palveluun mahdollisimman paljon. Tällöin puhutaan web 2.0 -estetiikasta, joka on syntynyt sekä graafisesti, että toiminnallisesti verkkopalveluiden design-ratkaisuiksi.

Yhä tärkeämpää on palveluiden kyky toimia toistensa kanssa. Tämä tapahtuu avaamalla rajapintoja ohjelmien välillä sekä luomalla avoimia standardeja informaation siirtämiseksi ja esittmämiseksi eri käyttöyhteyksissä. Näin myös palvelut verkostoituvat ja saavat toisiltaan lisäarvoa. Myös alustariippumattomuus on mahdollista toteuttaa - mobiili teknologian kehittyessä kehityssuunta on vahvasti siirtymässä ubiikkeihin, aina läsnäoleviin mobiilipalveluihin, jossa sisältöä voidaan tuottaa mobiililla päätelaitteella, kuten matkapuhelimella reaaliaikaisesti.

Mitä uutta tulevaisuus tuo web 2.0:n myötä. Adam Bosworth, Googlen Vice President, näkee asian näin:

"This is what will be new. In fact it already is. You want to see the future. Don’t look at Longhorn. Look at Slashdot. 500,000 nerds coming together everyday just to manage information overload. Look at BlogLines. What will be the big enabler? Will it be Attention.XML as Steve Gillmor and Dave Sifry hope? Or something else less formal and more organic? It doesn’t matter. The currency of reputation and judgment is the answer to the tragedy of the commons and it will find a way. This is where the action will be. Learning Avalon or Swing isn’t going to matter. Machine learning and inference and data mining will. For the first time since computers came along, AI is the mainstream." http://www.adambosworth.net/archives/000031.html